Правила и условия за ползване FAVI.bg

1. Уводни разпоредби

1.1. Настоящите условия (в следващия текст "Търговски условия") уреждат в съответствие с разпоредбите на § 1751, ал. 1 от Закон 89/2012 Sb., Граждански кодекс в актуален текст (в следващия текст "Граждански кодекс") взаимните права и задължения между търговското дружество FAVI a.s., със седалище на адрес Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 [ул. "Водичкова" 710/31, Нове Место, 110 00 Прага 1], идентификационен номер: 048 57 402, вписано в търговския регистър, воден от Градския съд в Прага в раздел B [Б], дело 28244 (в следващия текст "Доставчик") и трети лица (в следващия текст "Ползвател"), възникващи от договори за предоставяне на услуги (в следващия текст "Договор за предоставяне на услуги"), сключвани посредством уебсайта на Доставчика, намиращ се на интернет адрес / (в следващия текст "Уебсайта").

1.2. Правата и задълженията между Доставчика и Ползвателя се уреждат и от правилата за дискусии, които са в Приложение № 1 към Търговските условия. Търговските условия и правилата за дискусии представляват неразделна част от Договора за предоставяне на услуги.

1.3 Договорът за предоставяне на услуги и Търговските условия са изготвени на български език.

1.4. В съответствие с разпоредбите на § 1752 от Гражданския кодекс, договарящите се страни уговарят, че Доставчикът може едностранно да променя Търговските условия в разумен обхват. Ползвателят ще бъде уведомен за промяната на Търговските условия. Ползвателят може да откаже промяната на Търговските условия и в такъв случай писмено да прекрати Договора за предоставяне на услуги със срок на предизвестие от един (1) месец.

1.5. С изразяване на съгласие с новата версия на Търговските условия, предходните Търговски условия стават недействителни и новата версия на Търговските условия става неразделна част от Договора за предоставяне на услуги.

2. Сключване на договор за предоставяне на услуги

2.1. Предложение за сключване на договор за предоставяне на услуги се прави от Ползвателя като попълни данните в регистрационния формуляр на Уебсайта и изпрати тези данни на Доставчика чрез натискане на бутона "Регистрация" (в следващия текст "поръчка"). Данните, предоставени от Ползвателя в поръчката, се считат за верни за целите на Търговските условия.

2.2. След получаването на поръчката Доставчикът ще изобрази за Ползвателя възможност за влизане в потребителския акаунт на Ползвателя (в следващия текст "акцептация"). Разпоредбите на § 1740, ал 3 от Гражданския кодекс не се прилагат. След получаване на акцептацията от Ползвателя, Договорът за предоставяне на услуги е сключен.

2.3. Ползвателят е съгласен, че Доставчикът може да започне да предоставя услугите съгласно Договора за предоставяне на услуги незабавно след сключването му, дори и преди изтичането на законовия срок за оттегляне от Договора за предоставяне на услуги.

2.4. Ползвателят има предвид, че Доставчикът не е длъжен да сключи Договор за предоставяне на услуги (да откаже да регистрира Ползвателя), особено с лица, които преди това са нарушили съществено Договора за предоставяне на услуги (включително Търговските условия).

2.5. Ползвателят е съгласен с използването на дистанционни средства за комуникация при сключване на Договора за предоставяне на услуги. Разходите, възникнали за Ползвателя при използването на дистанционни средства за комуникация във връзка със сключването на Договора за предоставяне на услуги (напр. разходи за свързване с интернет), се заплащат от Ползвателя и не се различават от основната тарифа.

3. Потребителски акаунт

3.1. Въз основа на регистрацията на Ползвателя, направена на Уебсайта, същият има достъп до своя потребителския интерфейс на Уебсайта. От своя потребителски интерфейс Ползвателят може по-специално да управлява своите данни, да добавя и отстранява информация за своята личност, да я управлява, да качва и отстранява приноси или друга информация и да ги управлява, както и да качва снимки и аудиовизуални записи и да ги управлява (в следващия текст "потребителски акаунт").

3.2. Потребителският акаунт на Ползвателя ще започне да функционира след регистрацията на Ползвателя в Уебсайта (попълване на необходимите данни от Ползвателя).

3.3. При регистрация в Уебсайта Ползвателят е длъжен да предостави точни верни данни. Ползвателят е длъжен да актуализира личните данни, посочени в потребителския акаунт, в случай на каквато и да била тяхна промяна. Данните, посочени от Ползвателя в потребителския акаунт, се считат от Доставчика за правилни. Всеки Ползвател може да има само един потребителски акаунт.

3.4. Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Ползвателят е съгласен, че данните за вход могат да бъдат използвани и за влизане в други уебсайтове, оперирани от Доставчика. Ползвателят има задължение за конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до неговия потребителски акаунт и има предвид, че Доставчикът не носи отговорност за нарушение на това задължение от страна на Ползвателя.

3.5. Доставчикът може да деактивира потребителския акаунт на Ползвателя, главно в случай, че Ползвателят наруши задълженията си по Договора за предоставяне на услуги.

4. Условия за услугата

4.1. Въз основа на Договора за предоставяне на услуги, Ползвателят има право на достъп до своя потребителски акаунт. От своя потребителски интерфейс Ползвателят може по-специално да управлява своите данни, да въвежда и отстранява информация за своята личност, да я управлява, да качва и отстранява приноси или друга информация и да ги управлява, както и да качва снимки и аудиовизуални записи и да ги управлява; освен това посредством своя потребителски интерфейс Ползвателят може да комуникира по определен начин с други лица ("в следващия текст "Услугата").

4.2. Доставчикът не е длъжен да предоставя Услугата в случай, че предоставянето й е възпрепятствано от проблеми на страната на Ползвателя или на страната на други лица. Доставчикът не е длъжен да предоставя услугата, особено в случай на прекъсване на захранването с електроенергия, отпадане на мрежата за данни, както и при други неизправности, причинени от трети лица или непреодолима сила.

4.3. При предоставянето на Услугата е възможно да настъпи прекъсване, временно ограничение или намаление на качеството на Услугата.

4.4. Ползвателят има предвид, че всички препоръки и информация, изобразявани в рамките на Услугата и на Уебсайта, са с неангажиращ характер. Относно ползването на тези препоръки и информация Ползвателят е длъжен винаги да контактува професионален консултант.

5. Ползване на Услугата

5.1. В рамките на Услугата Ползвателят няма право да записва или разпространява информация, чието съдържание е в противоречие с общозадължителните правни разпоредби, действащи в Чешката република или в други държави, в които Услугата е достъпна, по-специално съдържание, което бидейки публично достъпно:

5.1.1. нарушава авторски права или права, свързани с авторско право на трети лица,

5.1.2. засяга правата за защита на личността на трети лица,

5.1.3. нарушава правни норми, насочени към защита срещу омраза към нация, етническа група, раса, религия, класа или друга група лица или ограничаване на правата и свободите на нейните членове.

5.2. Ползвателят има предвид, че Доставчикът не носи отговорност за настройки, извършени от Ползвателя в неговия потребителския акаунт.

5.3. В рамките на Услугата Ползвателят няма право на да разпраща непоискани търговски съобщения. В рамките на Услугата Ползвателят няма право да изпраща информация, която е явно подобна на услугите или приложенията на трети страни, с цел да обърка или заблуди потребителите на интернет (фишинг). Ползвателят няма право да разпространява компютърни вируси в рамките на Услугата.

5.4. В рамките на Услугата Ползвателят няма право да използва механизми, инструменти, софтуер или процедури, които биха могли да повлияят отрицателно върху функцията на устройствата на Доставчика, безопасността на интернет или на други ползватели на интернет.

5.5. Ползвателят няма право да извършва дейности, насочени към деактивиране или ограничаване на работата на сървъра на Доставчика, на който се оперира Услугата, или да извършва други атаки срещу този сървър, нито да подпомага трето лице в подобни дейности. Ползвателят няма право да използва потребителския акаунт и Услугата по начин, който би ограничил използването на услугата от други клиенти на Доставчика или по друг начин неправомерно да ограничи Доставчика. Главно Ползвателят няма право да обременява сървъра на Доставчика, на който се оперира услугата, с автоматизирани искания.

5.6. Ползвателят има предвид, че в съответствие с § 5 от Закон № 480/2004 Sb.. относно някои услуги на информационното общество и за изменение на определени закони (Закон за някои услуги на информационното общество), в актуален текст, Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на информацията, добавяна от Ползвателя. Освен това Ползвателят има предвид, че Доставчикът не носи отговорност за неправомерни действия на Ползвателя.

5.7. Доставчикът има право (но не е длъжен) да извършва превантивен контрол на информацията, добавяна или разпространявана от Ползвателя в рамките на Услугата. В случай, че съдържанието на такава информация би могло да наруши Търговските условия, общозадължителните правни разпоредби или добрите нрави, Доставчикът има право да изтрие тази информация или да предотврати нейното разпространение, както и Доставчикът има право да се оттегли от Договора за предоставяне на услуги. В случай, че трета страна предяви права срещу Доставчика във връзка с качването или разпространението на информация, качена или разпространявана от Ползвателя в рамките на Услугата, Доставчикът има право незабавно да отстрани съдържанието на информацията, качена или разпространявана от Ползвателя в рамките на Услугата.

5.8. В случай, че което и да било трето лице предяви права срещу Доставчика във връзка с изпълнението на Договора за предоставяне на услуги, Ползвателят се задължава незабавно да предаде на Доставчика всички документи и материали, необходими за успешното водене на спор с тава трето лице. В случай, че такова трето лице твърди, че с качването или разпространението на информация, качена или разпространявана от Ползвателя в рамките на Услугата, са нарушени неговите права, по-специално правата върху обектите на защита с авторско право, или че е налице антиконкурентно поведение, Ползвателят се задължава да заплати на Доставчика всички целесъобразно реализирани разходи, възникнали за Доставчика във връзка със спора с такова трето лице.

5.9. Ползвателят има предвид че текстовете, снимките, графичните произведения и други елементи, съдържащи се на Уебсайта или са достъпни в рамките на Услугата, могат да бъдат поотделно и/или като съвкупност (в следващия текст общо "авторски произведения") защитени с авторско право. Базите данни, намиращи се на Уебсайта или са достъпни в рамките на Услугата са защитени с особеното право на създателя на базата данни. Освен ако с Доставчика не е писмено уговорено друго, правомерно използване на защитени с авторски права произведения може да се осъществи само в обхват и по начина, определен от приложимото законодателство. По-специално, Ползвателят няма право да използва защитени с авторски права произведения под формата на тяхното размножаване (копиране) с цел постигане на пряка или непряка икономическа или търговска полза, както и тяхното използване под формата на разпространяване, заемане, излагане или да го направи публично достояние (включително предоставяне посредством интернет).

6. Лицензионно споразумение

6.1. В случай, че в рамките на Услугата Ползвателят качи или разпространява информация (нематериални блага) която подлежи на защита с някои от правата върху интелектуалната собственост (в следващия текст "произведението"), Ползвателят качвайки или разпространявайки произведението в рамките на Услугата предоставя безплатно на Доставчика право да упражнява правото да използва на произведението ("лиценз"), при условията, посочени по-долу. Това не засяга разпоредбите на член 5.1 от Търговските условия.

6.2. Лицензът за произведението се предоставя за всички начини на използване (включително публично споделяне на произведението посредством интернет), в неограничен количествен и териториален обхват. Доставчикът може да прехвърли правата, които са част от лиценза, изцяло или частично на трето лице ("сублиценз"). Доставчикът има право да прехвърли лиценза за произведението на трета страна. Доставчикът придобива лиценз за произведението в момента на качването му или разпространението му в рамките на Услугата. Лицензът се предоставя за период от седемдесет (70) години от момента, в който произведението е качено или разпространено в рамките на Услугата. Доставчикът не е длъжен да използва лиценза.

6.3. Доставчикът има право да модифицира, променя или обработва произведението, да го включва във файл и да го комбинира с друго авторско произведение (или компютърна програма), защитено с авторско право, като модификацията, промяната или обработката на произведението може да бъде извършена от трети лица. В случай на промени в произведението, направени от Доставчика (от трети лица, упълномощени от Доставчика), на Доставчика се предоставя лиценз и за така модифицираното произведение. Доставчикът има право да направи произведението публично достояние под свое търговско име. В случай на непубликувано произведение, Доставчикът има право да го публикува. Наред с произведението, Доставчикът винаги ще посочва псевдоним (nick) на Ползвателя, който е качил Произведението в рамките на Услугата.

6.4. Разпоредбите на чл. 6.1 до 6.3 от Търговските условия относно упълномощаването на Доставчика се прилагат аналогично и в случаите, когато приносът на Ползвателя не е подлежи на защита с авторско право.

7. Други права и задължения на договарящите се страни

7.1. Доставчикът не изисква плащане в аванс или други подобни плащания.

7.2. Ползвателят има предвид, че компютърните програми, съставляващи Уебсайта, са защитени с авторски права. Ползвателят се задължава да не извършва никаква дейност, която би позволила на него или на трети лица неправомерно да се намесва/т или да използва/т компютърни програми, върху които Доставчикът упражнява права на собственост или е потребител.

7.3. По отношение на Ползвателя, Доставчикът не е обвързан от никакви кодекси на поведение по смисъла на § 1826, параграф 1 буква "е") от Гражданския кодекс.

7.4. Извънсъдебното разглеждане на жалби на потребители се извършва от Доставчика посредством електронния адрес за контакт (чл. 11.5). Доставчикът изпраща информация за уреждането на жалбата на Ползвателя на електронния адрес на Ползвателя.

7.5. Органът за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, възникнали от Договора или предоставянето на услуги, е: Česká obchodní inspekce [Чешка търговска инспекция], със седалище на адрес: Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, идентификационен номер: 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs. Платформата за онлайн разрешаване на спорове, намираща се на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr може да се използва за разрешаване на спорове между Доставчика и Ползвателя , възникнали от Договора за предоставяне на услуги.

7.6. Европейският потребителски център Чешка република, със седалище Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz е мястото за контакт съгласно Регламента на Европейския парламент и Съвета (ЕС ) № 524/2013 от 21. май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за онлайн решаване на потребителски спорове).

7.7. Доставчикът има право да извършва предприемаческа дейност въз основа на разрешение за стопанска дейност. Контрол извършва в рамките на своята компетентност съответната служба по стопанска дейност. Надзор върху защитата на лични данни упражнява Комисията за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция упражнява в определен обхват и надзор върху спазването на Закон № 634/1992 Sb. за защита на потребителите, в актуален текст.

7.8. Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на отговорността на Доставчика за дефекти в Услугата се уреждат от съответните общозадължителните правни разпоредби, по-специално разпоредбите на § 1914 и следващите от Гражданския кодекс и от разпоредбите на Закон № 634/1992 Sb. за защитата на потребителите, в актуален текст. Ползвателят може да предяви правата си, произтичащи от отговорността на Доставчика за дефекти в услугата пред Доставчика, по-специално на адреса на седалището му или чрез електронна поща на адреса за контакт (чл. 11.5).

8. Защита на личните данни и записване на бисквитки

8.1. Информационните задължения на Доставчика, свързани с обработването на личните данни на Ползвателя, са регламентирани в отделен документ.

8.2. Ползвателят е съгласен в неговия компютър да се записват така наречените бисквитки. Бисквитките са малки файлове, използвани от доставчици и рекламодатели на уебсайт за разпознаване на уеб браузъра на Ползвателя при комуникация с Услугата и последващо използване на някои от функциите на Услугата. В случай, че е възможно да се изпълнят задълженията на Доставчика по Договора за предоставяне на услуги, без да се записват т. нар. бисквитки в компютъра на Ползвателя, Ползвателят може по всяко време да оттегли съгласието по изречение първо на тази алинея.

9. Срок на Договора за предоставяне на услуги

9.1. Ако не се касае за случай, когато не е възможно оттегляне от договора, Ползвател, който е потребител в съответствие с разпоредбите на § 1829, ал. 1 от Граждански кодекс, има право да се оттегли от Договора за предоставяне на услуги в срок до четиринадесет (14) дни от сключването му. За оттегляне от договора Ползвателят може да използва предоставения от Доставчика образец на формуляр, който е приложение № 2 към Търговските условия.

9.2. Договорът за предоставяне на услуги влиза в сила със сключването му. Договорът за предоставяне на услуги се сключва за неопределен период време.

9.3. Ползвателят може да прекрати действието на Договора за предоставяне на услуги по всяко време чрез фактическо действие, състоящо се от отстраняване на неговия потребителския акаунт.

9.4. В случай, че Ползвателят наруши някое от задълженията си, произтичащи от Договора за предоставяне на услуги (включително Търговските условия или правилата за дискусии) или от общозадължителните правни разпоредби или в други случаи, Доставчикът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги. Прекратяването на Договора за предоставяне на услуги по този член влиза в сила от момента на връчване на известието за прекратяване на Ползвателя. Освен ако не е уговорено друго или в общозадължителните правни разпоредби не е предвидено друго, Договорът за предоставяне на услуги се прекратява на датата на влизане в сила на това известие.

9.5. Прекратяването на Договора за предоставяне на услуги не засяга лиценза, предоставен на Доставчика в съответствие с чл.6 от Търговските условия.

10. Връчване – правни действия

10.1. Освен ако не е предвидено друго, цялата кореспонденция относно правни действия, свързани с Договора за предоставяне на услуги, трябва да бъде предадена на другата страна по договора в писмена форма по електронна поща. Адресът на Ползвателя за връчване на документи е адресът на електронната поща, посочен в неговия потребителския акаунт.

10.2. В случай на връчване по електронната поща, съобщението се счита за връчено в момента на приемането от сървъра на входящата поща.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Ако отношението, свързано с използването на Уебсайта или правното отношение, основано с Договора за предоставяне на услуги, съдържа международен (чуждестранен) елемент, страните се договарят, че относно такова отношение се прилага чешкото законодателство, главно Гражданския кодекс. С избора на право по предходното изречение, Ползвателят, който е потребител, не е лишен от защитата, предоставена от разпоредбите на законодателството, от които не е възможно да се отклони договорно и които в случай на липса на избор на право биха се приложили съгласно разпоредбите на член 6, параграф 1 от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 593/2008 от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I).

11.2. Ако някоя разпоредба на Търговските условия е невалидна или недействителна, или стане такава, невалидната разпоредба ще бъде заместена от разпоредба, която по смисъл е възможно най-близка до невалидната разпоредба. Невалидността или недействителността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби.

11.3. Доставчикът има право да прехвръли правата и задълженията по Договора за предоставяне на услуги на трето лице, за което Ползвателят дава съгласието си.

11.4. Договорът за предоставяне на услуги, включително Търговските условия, се архивират от Доставчика в електронна форма и не са публично достъпни.

11.5. Адрес за контакт на Доставчика: адрес на електронната поща: krasivdom@favi.bg.

Прага, 11.5.2018 г.

FAVI a.s.

Информация относно обработването на лични данни с цел изпълнение на договора

1. Самоличност и данни за контакт на администратора

1.1. Администратор на Вашите лични данни е търговското дружество FAVI a.s., със седалище на адрес: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, идентификационен номер: 048 57 402, вписано в търговския регистър, воден от Градския съд в Прага в раздел B [Б], дело 28244 (в следващия текст "администратора").

1.2. Данните за контакт на администратора са следните: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Чешка република. Адрес на електронната поща krasivdom@favi.bg. Телефон: +420 222 362 041.

1.3. Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на личните данни.

2. Законово основание за обработване на лични данни

2.1. Законовото основание за обработването на Вашите лични данни е фактът, че това обработване е необходимо за изпълнението на договора между Вас и администратора или за предприемане на мерки от страна на администратора преди сключването на такъв договор по смисъла на чл.6, ал. 1 буква б) Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ регламент относно защитата на личните данни) (наричан по-долу "Регламента").

3. Цел на обработването на личните данни

3.1. Целта на обработването на Вашите лични данни е изпълнение на договора между Вас и администратора или предприемане на мерки от страна на администратора преди сключването на такъв договор.

3.2. От страна на администратора няма автоматизирано вземане на индивидуални решения в смисъла на чл. 22 от Регламента.

4. Срок за съхранение на личните данни

4.1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани от администратора за срока на действие на правата и задълженията по съответния договор и за периода, необходим за целите на архивирането съгласно съответните общозадължителни правни разпоредби, но не по-дълго от срока, определен от общозадължителни правни разпоредби.

5. Други получатели на лични данни

5.1. Други получатели на Вашите лични данни ще бъдат лицата, образуващи с администратора концерн, лица осигуряващи маркетингови услуги за администратора, лица осигуряващи експлоатацията на маркетинговите платформи и лица осигуряващи технически или организационни дейности за администратора в съответствие с указанията на администратора (обработващи лични данни).

5.2. Администраторът не възнамерява да предава Вашите лични данни към трета държава (държава извън ЕС) или международна организация, с изключение на предаването на Вашите лични данни към Съединените американски щати на дружеството SendGrid, Inc., със седалище 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 и дружеството The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Дружествата са сертифицирани лица в рамките на щита ЕС-САЩ за личните данни в смисъла на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

6. Права на субектите на данни

6.1. При условията, посочени в Регламента, имате право да поискате от администратора достъп до Вашите лични данни, имате право на коригиране или изтриване на Вашите лични данни, както и на ограничаване обработването им, право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни и право на преносимост на Вашите лични данни. Можете да изпратите такова искане на e-mail: krasivdom@favi.bg.

6.2. Ако считате, че с обработването на Вашите лични данни е нарушен или се нарушава Регламента, имате право да подадете жалба до надзорния орган.

6.3. Не сте длъжни да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора и без предоставянето на Вашите лични данни не е възможно сключване на договора или изпълнението му от страна на администратора.

Информация относно обработването на лични данни с цел изпращане на търговски съобщения

Дружеството FAVI a.s. обработва Вашите лични данни с цел изпращане на търговски съобщения (маркетингови оферти) на основание така наречения легитимен интерес. Можете по всяко време да възразите срещу това обработване на Вашите лични данни и тогава повече няма да ви се изпращат търговски съобщения. По-подробна информация относно обработването на Вашите лични данни, включително по-подробна информация относно легитимния интерес, е предоставена по-долу.

1. Самоличност и данни за контакт на администратора

1.1. Администратор на Вашите лични данни е дружеството FAVI a.s., със седалище на адрес Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, [ул. "Водичкова" 710/31, Нове Место, 110 00 Прага 1], Чешка република, идентификационен номер: 048 57 402, вписано в търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, в раздел B [Б], дело 28244 (в следващия текст "администратора").

1.2. Данните за контакт на администратора са следните: адрес за кореспонденция Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 [ул. "Водичкова" 710/31, Нове Место, 110 00 Прага 1], Чешка република. Адрес на електронната поща: krasivdom@favi.bg. Телефон +420 222 362 041.

1.3. Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на личните данни.

1.4. Това задължение за информиране се изпълнява по отношение на личните данни, обработвани от администратора, изключително за целите на изпращане на търговски съобщения. Не се отнася за лични данни, обработвани за друга цел и на друго правно основание, за тези случаи задължението на администратора за информиране ще бъде изпълнено отделно.

2. Правно основание за обработване на лични данни

2.1. Правното основание за обработването на Вашите лични данни е фактът, че това обработване е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трето лице по смисъла на чл.6, ал.1 буква е) на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (в следващия текст "Регламента").

3. Цел на обработването на личните данни

3.1. Целта на обработването на Вашите лични данни е да ви се изпращат търговски съобщения от администратора в смисъла на Закон № 480/2004 Sb. за някои услуги на информационното общество и за изменението на някои закони (Закон за някои услуги на информационното общество) в актуален текст (в следващия текст "Закон за някои услуги на информационното общество").

3.2. От страна на администратора не се извършва автоматизирано вземане на решения в смисъла на чл. 22 на Регламента.

4. Легитимни интереси на администратора

4.1. Вие използвате услугата на администратора, за да получавате оферти за продукти или услуги на трети страни, изпращани от администратора по електронната поща – търговски съобщения. Във връзка с използването на услугите Вие сте предоставили на администратора Вашите лични данни и сте дали съгласието си за изпращане на търговски съобщения до Вас (като част от Търговските условия за услугата).

4.2. При изпращането на търговски съобщения, администраторът спазва общозадължителните правни разпоредби, по-специално разпоредбите на § 7 от Закона за някои услуги на информационното общество.

4.3. Точка 47 от съображението на Регламента гласи, наред с други неща, че "Обработването на лични данни за целите на директния маркетинг може да се разглежда като осъществявано поради законен интерес".

4.4. Администраторът е преценил, дали е възможно да обработва Вашите лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения, както и е извършил необходимия тест за пропорционалност, като е съпоставил интересите на Вашата защита с интересите на администратора. Администраторът е стигна до заключението, че с оглед на Вашето предхождащо съгласие за изпращане на търговски съобщения и с оглед на на факта, че смисълът на използването на услугите от Ваша страна е да получавате търговски съобщения, както и с оглед на на факта, че сте могли и можете по всяко време да откажете по-нататъшното изпращане на търговски съобщения до Вас, не изглежда, че Вашите интереси или основни права и свободи, изискващи защита на доброволно предоставените от Вас лични данни, имат преимущество пред легитимните интереси на администратора при изпращане на търговски съобщения.

4.5. С оглед на гореизложеното, както и с оглед на факта, че разумно можете да очаквате обработване на Вашите лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения, администраторът счита, че правното основание за обработване на Вашите лични данни за целите на изпращането на търговски съобщения до Вас е легитимният интерес на администратора (чл. 2.1).

5. Срок на съхранение на личните данни

5.1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срока на легитимния интерес на администратора, най-много обаче до внасянето от Ваша страна на възражение или Ваше подобно искане срещу обработването на лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения.

6. Други получатели на лични данни

6.1. Други получатели на Вашите лични данни ще бъдат лица, предоставящи маркетингови услуги за администратори и лица, осигуряващи експлоатацията на маркетинговите платформи.

6.2. Администраторът не възнамерява да предава Вашите лични данни към трета държава (държава извън ЕС) или международна организация, с изключение на предаването на Вашите лични данни към Съединените американски щати на дружеството SendGrid, Inc., със седалище 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 и дружеството The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Дружествата са сертифицирани лица в рамките на щита ЕС-САЩ за личните данни в смисъла на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията от 12 юли 2016 година съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

7. Права на субектите на данни

7.1. При условията, посочени в Регламента, имате право да поискате от администратора достъп до Вашите лични данни, имате право на коригиране или изтриване на Вашите лични данни, както и на ограничаване обработването им.

7.2. Ако считате, че с обработването на Вашите лични данни е нарушен или се нарушава Регламента, имате право да подадете жалба пред надзорния орган.

7.3. Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, ако профилирането е свързано с този директен маркетинг. Ако възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели. Това не засяга обработването на Вашите лични данни на друго правно основание или за друга цел.